زنان

عوامل بدبختی زنان

 این وبلاگ در مورد مشکلات زنان درخانواده  میبردازد مخصوصا در جوامعی که هنوز مردسالاری حاکم است مثل کشور ما ایران وشهرستانهای کوچک   2u94xe8.jpg 

 زنان حتما بخوانند.......نظربدهید

باید این قضیه رامورد بررسی قرار دهیم که این افکار احمقانه ازکجا شروع شده اندو چرا زن مورد تحقیر واقع شده وچرا زن را موجودی بایینتر از مرد قرا داده اند نگاهی به گذشته می اندازیم زمانی که نوزادی دختر در خانواده متولد میشود جای تعجب است که اولین کسی که ناراحت میشود مادر است که چرا نوزادی از جنس خودش بدنیا آورده چرا چون غالبا زنان از جنس خودشان بیزارند ودلیل اصلی این قضیه این است که مادر همین زن در خانواده تحقیر شده وبه او گفته اند که زنان بایینتر از مردان هستند وباید در خدمت مردان باشد واو نیز چون ازاین قضیه در رنج بوده این حرفها را بصورت ناخودآگاه به فرزند خود منتقل کرده  زنان باید به خودباوری برسند که زنان مدیران خانواده هستند وبا قدرت مدیرت وهوش خود چگونه میتوانند بر مردان مسلط شوند وچگونه برای همیشه میتوانند این باور غلط راکه زن در خدمت مرد است ودر درجه ای بایینتر قراردارد از بین ببرند چند روز بیش به زن جوانی برخورد کردم که بشدت از شوهرش کتک خورده بود داشت درد ودل میکرد که من همه کار برای شوهرم میکنم واز جمله امتیازات من این است که فرزندی بسر برایش بدنیا آوردم این زن  نمیداند که با این حرفش چه ضربه مهلکی به شخصیت زنان وارد میکند که البته تقصیر خودش نیست مادرش این فکر رادر سر او برورانده زنان باید خودشان به همجنسشان کمک کنند دختر بیست ساله ای را میشناسم که بخاطر اینکه مادر وبدرش بسر میخواستند از دختران بد گویی میکردند که نوزادان دختر دردسرند او بخاطر  این حرفها دوچار افسردگی شده واز خودش و همجنسانش بیزار است بس علت بیزاری زنان ازخودشان ریشه در باورهای خانوادگی بخصوص مادران دارد زنی که مادر نوزاد بسر میشود اگر از همان ابتدا اورا اینگونه تربیت کندکه تو باید به خواهرت احترام بگذاری ودر کارهای منزل مانند خواهرت به من کمک کنی در واقع به او یاد داده که به شخصیت زن احترام گذاشته ودر زندگی آینده که دختری را به همسری برگزیند بااو به چشم یک زیر دست نگاه نکند که او فقط وظیفه دارد در خانه کلفتی کند براستی چرا بعضی از زنان درخانه شوهر کتک میخورند وتحقیر میشوند علت این ا ست که آن مادری که این مرد را تربیت کرده به او یاد نداده که باید برای زن شخصیت قایل شود در همسایگی ما زنی است که چند دختر دم بخت دارد راه افتاده وبه در و همسایه ها میگوید برای دخترانم خواستگار بفرستید این مادر نادان نمیداند دارد بطور غیر مستقیم به دخترانش میگوید که بدون یک مرد نمیتوانید زندگی کنید وهیچ عزتی ندارید در صورتی که باید به آنها هوشمندانه آموزش میداد که دخترانم به درستان ادامه بدهید و هنری یاد بگیرید و محتاج هیچ کس نباشید وروی بای خودتان بایستید بزگترین عامل بد بختی زنان خودشان هستند چون خودشان را باور ندارند

دختران نوجوان ما کشته مرده ازدواج کردن هستند چون مادرش این فکر را در سرش بوجود آورده که تو اگر شوهر نکنی دنبالت حرف میزنند واین  حرف را شایع کردند که دختران تعدادشان بیشتر از بسران هستند به همین دلیل به عجله افتادند دخترانشان را به هر ناکسی شوهر دهند ودر واقع به نفع مردان وبه ضرر خودشان کار کرده اند براستی چرا وقتی مردی این همه زنش را کتک میزند وتحقیرش میکند زن تصمیم میگرد طلاق بگیرد مرد فوری زن دیگر میگیرد وزن افسرده میشود وشاید هم هرگز کسی با او ازدواج نکند تقصیر ما زنان است چون خود را کوچک میدانند وحاضرند با مردان مطلقه ازدواج کنند ما میدانیم که در کشور ما زنان بی جهت طلاق نمیگیرند تا زمانی که واقعا به تنگ آمده باشد بس چرا فوری زن نادان دیگری با او ازدواج میکند تابحال به  زنان خیابانی فکر کرده اید که چرا تن به چنین خفتی میدهند چون در خانواده تحقیر شده وبه او یاد ندادند که میتواند با استفاده از استعداد خدادادیش روی بای خودش بایستد در واقع بصورت ناخوداگاه یاد گرفته تنش یک ابزار جنسی خوبی برای بول دراوردن است واین برمیگردد به این باور غلط که زن باید در خدمت گذاری به مرد باشد کاش کمی آموزه های دینی را که اینقدر زن را بالا برده عمل کنیم ما زنان باید خودمان راازین مهلکه نجات دهیم باتربیت صحیح فرزندانمان که به دخترانمان آموزش دهیم خودشان را دوست بدارند وبه بسرانمان آموزش دهیم که به  خواهرانشان و همسرانشان احترام بگذارند   .

 

حالا بیایید دختران را در سنین قبل از ازدواج یعنی در دوران بلوغ مورد بررسی قرار دهیم

جدای از غریزه خدادادی که میل به ازدواج در آنها وجود دارد این دختران در آرزوی شوهر کردن بال بال میزنند چون در خانواده از محبت عاطفی مادران خود که تمایل به فرزند بسر دارند برخوردار نبوده اند تا حالا به این نکته توجه کردید که فرزندان دختر تمایل بیشتری نسبت به بدران خود دارند تا مادران خود و دوست دارند بیشتر به بدران خود بچسبند یکی به خاطر تمایل به جنس مخالف است ودیگری چون درک می کنند که مادران خود از جنس خودشان بیزارند در زمانی که در سن بلو غ میرسند میخواهند این کمبود را با شوهر کردن و تشکیل خانواده جبرا ن کنند در حالی که نمیدانند که چه چاه مخوفی در انتظارشان است چون زیر دست بسرانی می افتند که همین زنان عقده ای تربیت کردند زمانی که دختران به سن ازدواج میرسند به خاطر محدودیتی که همیشه برایشان در خانواده قایل بودند در خانه حبس هستند تا این زنان عقده ای به خواستگاریشان بروند وکلی عیب و ایراد از آنها بگیرند وبسران بد تربیت کرده خودشان را بی جهت بالا برده وبر آنها با بلندی کنند دختران ما چرا در زمان ازدواج اینقدر مظلوم واقع میشوند چون هفتاد در صد آن تقصیر خود زنان و مادران میباشد مادرانی که به خواستگاری بسران خود میروند بیشتر آنها مال نسل گذشته هستند که بین دختر وبسر تفاوت زیادی قایل میشدند آنها همواره به بسران خود یاد میدادند که تو هر کاری در جامعه انجام بدهی برایت عیب وعار نیست مثلا میتوانی لخت در خیابان بشوی ویا با دختری رابطه داشته باشی برای تو اشکالی ندارد این برای دختر است که همه چیز عیب است خبر جدید را شنیده اید که در ترکیه دختر 16ساله ای چون با بسری حرف زده در خانه خودش توسط بدرش زنده به گور شده بس مادر این دختر کجا بوده حتما هم دستش بوده وگرنه فورا به بلیس خبر میداد

من با این مطالب که همه آنها صحت دارند ودر زندگی روزانه دیده میشوند میخواهم بگویم بیشتر بدبختی زنان تقصیر خودشان است ما میتوانیم خودمان را نجات دهیم واین باور غلط را که درمورد زنان وجود دارد ودر ذهن مردان هم نشسته تغییر دهیم .

 

میگویند چرا فساد اخلاقی در جامه زیاد شده چون آزادی زیادی به مردان داده شده وبه آنها گفتند هرکاری که تو بکنی عیب نیست و از طرفی زن را در خانه زندانی کردند دختران امروز چون جسور ترند این قفس را شکستند وبه مادران ونصیحتهای آنها بی توجهی میکنند وبعد میگویند دختران امروز خرابند ولی نمیدانند بخاطر تفاوتهایی است که بین آنها وبرادرانشان قایلند

 

حال زمانی که دختران بیچاره از هفت خان رستم خواستگارانشان که همان زنان عقده ای هستند مورد بسند قرار میگیرند وازدواج میکنند در خانه شوهر که در زمان کودکی مادرش به اویاد داده که زنت از تو بایینتر است میرود چشمتان روز بد نبیند دختر بیچاره که در رویای ازدواج بوده وخیال میکرده بسری با اسب سفید اورا میبرد وباد وبابزن میکند که باز مادرش به او گفته که تو باید تا 20 سالت نشده ازدواج کنی اکنون با کوهی از بد بختی روبرو میشود اولین آن این است که با یک زن عقده ای که همان مادرشوهرش است باید روبرو شود مادرشوهر نیز که منتظر چنین روزی بوده تا عقده های دوران جوانیش را روی عروسش خالی کند دست به کار غیبت کردن از عروس بیش بسرش میشود وشروع به ناسازگاری با او میکند واگر هم خواهر شوهر داشته باشد که بیچاره از عروس بد بخت ..... چند روز بیش خبری تکان دهنده شنیدم ...گفتند که عروس بیچاره ای از دست مادر شوهرش خود کشی کرده است .... حال دیدید که از ماست که بر ماست ......

 

از طرفی هم که شوهر اگر آدم فهمیده ای باشد که هیچ وگرنه همان طوری که از طرف مادرش یاد گرفته از مادرش طرفداری میکند وعروس بیچاره را یا کتک میزند یا به 6 ماه نرسیده طلاق میگیرد

آنوقت میگویند چرا آمار طلاق بالا است ..زنان با مدیرت خود میتوانند هم آمار طلاق هم فساد اخلاقی وهم از بد بختیشان در جامعه کم کنند اگر به خود باوری برسند وخودشان برای هم جنسشان ارزش قایل شوند......ادامه دارد

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱۳:۵۶ بعد از ظهر  توسط فرشته  | 

ريشه تبعيض بين دختر وپسر در كجاست

ريشه تبعيض بين دختر وپسر در كجاست
51.jpg

ايا تبعيض بين دختر وپسرمربوط به زندگي اجتماعي ما ميشه يا نه در دين هم تبعيض هست......

كساني هستند كه ميگويند تبعيض تنها در نوع اداب ورسوم وفرهنگ وزندگي اجتماعي بيشتر در كشورهاي جهان سوم يافت مي شود وخداوند براي زن ومرد هيچ تبعيضي قايل نشده واونها براين ايه تاكيد مي كنند

من عمل صالحاً من ذکر أو انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاةً و لنجزینهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون؛

(هر كس عمل صالح انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که ایمان داشته باشد، ما به او زندگى پاک ارزانى مى‏کنیم و پاداش وى را به بهترین اعمالى که انجام داده، مى‏دهی".(

يا قرآن کریم در موارد متعدد تصریح کرده که رسیدن به مقام والاى انسانیت و نیل به مراتب بالاى معنویت و قرب الهى و وصول به "حیات طیبه"، به جنسیت مربوط نیست، بلکه به ایمان و عمل صالح بستگى دارد....

ايا واقعا همين همينطوري هست كه ميگويند ايا واقعا بين دختر وپسر تبعيض وجود نداره ....
.یا باید قبول کنیم که در اسلام ضد و نقیض فروان یافت می شود. یا اینکه بگوییم: ما آدم ها نمی توانیم آنچه را
که در قرآن آمده است بفهمیم..

بر پايه اسلام هر مرد هر چند خواست مي تواند صيغه كند ولي اگر زنش به مردی نگاه كرد ناپاك است .مادر حق سرپرستي كودكش را ندارد.زن بايد با اجازه مرد مسافرت كند ولي مرد نه.حق قضاوت ندارد چون عقلش ناقص است.ارزش شهادت زن تنها نيمي ازشهادت مرد است. زن نيمي از مرد ارث ميبرد.

. دیه زن نصف مرد هست. شهادت ۲ زن در دادگاه به اندازه يك مرد به حساب ميشه.!از همه كساني که در نظراتشون ازقوانين اسلام بعنوان رفع تبعيض سخن رانده و مثال بوسيدن دست دختر پيغمبر توسط ايشان را ملاک قرار مي دهند سوال ميکنم آيا آنطور که اسلام مقرر کرده که مرد ميتواند چهار زن عقدی داشته باشد يا اگر در سفر باشد حق دارد زن ديگری را صيغه کند اين حق را براي زنان و دختران نيز قائل است؟
در مورد ارث, حق طلاق,حق غيوميت بچه پس از طلاق, تنبيه بدنی وووو چطور تبعيض وجود ندارد؟
ايا اين تبعيض فقط در كشورهاي اسلامي به چشم مي خورد

گه جايى بين دختر و پسر تبعیض هست يا اون مملكت اسلامیه يا فقير. چرا در دمكراسى هاى پيشرفه غربى تبعیض بين پسر و دختر وجود نداره؟ چون از نظرِ اونا زن و مرد هر ۲ انسان هستن و داراى تواناییهای برابر. چون زنان در اجتماع همون قدر تاثير ميذارن كه مردان. بعضى ها ميگن در اسلام بين زن و مرد فرق نيست. نگاهی به عربستان كنيد. قوانين اسلام اونجا به طور كامل و بدون كوچك ترين تغييری از اصل اسلام رعايت ميشه. اونجا حتى يه زن حق نداره رانندگى كُنه، چه برسه به كارهاى بزرگتر! .
تبعیض یعنی اختلافی که خودمان قائل می شویم نه اختلافی که وجود دارد". اين كه رکورد شناىِ خانمها و آقايون با هم فرق ميكنه ربطى به تبعیض نداره. اين مربوط ميشه به اختلاف قوای فيزيكى زن و مرد. تبعیض يعنى اينكه طبق اسلام زن نصف مرد به حساب مياد. دیه زن نصف مرد هست. شهادت ۲ زن در دادگاه به اندازه يك مرد به حساب ميشه. به اين ميگن تبعیض نه به اختلاف فيزيكى زن و مرد!
گاهی هم تبعیض‌ها در نداشتن فرصت‌های برابر در زندگی اجتماعی است. در برخی از کشورها پسر خانواده آزادی عمل بیشتری در فعالیت‌های اجتماعی خارج از خانه دارد. به عنوان مثال، پسر حق دارد تا نیمه‌های شب با گروه دوستانش در خارج از خانه بماند یا با آنها به سفر برود، در حالی که معمولا دختران با محدودیت‌های بیشتری در این زمینه‌ها مواجه هستند

در جامعه ی ایران وجود تبعیض میان زن و مرد اجتناب ناپذیر است هر چند که در برخی خانواده ها به طور مستقیم اعمال نمی شود اما چون در جامعه اصولا زن آسیب پذیر تر از مرد است (که ریشه ی آن رواج برخی باورهای کهنه و نادرست است) خانواده ها برای حفظ امنیت دخترانشان ناگذیر به ایجاد برخی محدودیتها برای آنها هستند که البته با این کار خواسته یا ناخواسته به تبعیضات میان زن و مرد دامن می زنند.


. آیا در خانواده شما بین دختر و پسر تبعیض وجود دارد؟

"می‌گویند سیب بخورید تا بچه‌تون پسر بشه". در گذشته، برای زنی که فرزند پسر به دنیا می‌آورد، احترام بیشتری قائل بودند و این تعصب را حتی در روزگار ما نیز تا اندازه‌ای می‌توان دید. "کاکل زری"، "گل پسر" و "قند عسل"، از جمله واژه‌هایی هستند که می‌توان از خانواده‌های متعصب به داشتن فرزند پسر شنید.
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱۴:۵۳ بعد از ظهر  توسط فرشته  | 

دوست یابی اینترنتی،دختر وپسر

دوست یابی اینترنتی،دختر وپسر

ازدواج اینترنتی و سایتهای همسریابی و دوستیابی ،مراقب باشید خطر در کمین شماست!

آیا ازدواج های اینترنتی و همسریابی در سایتها درست است ؟

اينترنتي شدن روابط اجتماعي در جامعه امروز ايران به طرز ناباورانه اي بيان کننده اين واقعيت است که گپ و گفت ها و مراودات دوستانه در دنياي مجازي به شکل نگران کننده اي در حال تبديل شدن به فرهنگي پذيرفته شده است. امروزه بشر استفاده از وسايل ارتباط جمعي چون اينترنت، ماهواره و رايانه را جزء لاينفک زندگي خود مي داند. دنياي جديد نيز شيوه نوين را براي زندگي مي طلبد و از همين رو زندگي نسل جديد با نسل گذشته متفاوت شده است به طوري که بسياري از افراد ترجيح مي دهند امور روزمره و گاه ضروري زندگي خود از جمله ازدواج و تجارت را از طريق اينترنت پيگيري کنند.

با نگاهي گذرا به دنياي اينترنت و تفحصي کوتاه در دنياي سايبر( sayber) مشخص مي شود که چند ده سايت دوست يابي و همسريابي با امکانات منحصر بفردي چون آلبوم تصاوير، تالارهاي گفتگو و چت روم ها اين زمينه را بوجود آورده اند که جوانان به سمت و سوي آشنايي هاي بي سرانجام کشيده شده بي آنکه از عواقب دردسرساز آن آگاه باشند.

اين روزها ازدواج اينترنتي به يکي از مباحث مورد علاقه برخي جوانان تبديل شده است که از اين طريق شريک زندگي آينده خود را از آن طريق مي يابند. چنين روندهايي تشکيل خانواده در ايران را با ابهاماتي رو برو کرده است. نخست آنکه خيلي ها با انگيزه دوست يابي وارد اين سايتها شده اما پس از جدي شدن مباحث و اصرار يکي از طرفها به ازدواج، فرد براي تداوم رابطه حاضر به پذيرش آن شده در حاليکه خود نيز مي داند که هيچ جديتي در اين موضوع ندارد. نکته دوم آن است که خيلي ها پس از نا اميدي از پيدا کردن شريک مناسب آينده شان با انگيزه و هدف مشخص به سايتهاي همسريابي مراجعه کرده و سعي مي کنند فرد مورد نظر خود را پيدا کنند.

با اينکه اتکا به اينترنت و فضاي مجازي ممکن است در نگاه اول آسان ترين راه همسر يابي تلقي شود ولي واقعيت آن است که فضاي نامطمئن مجازي نمي تواند ملاک دقيق و قابل اعتنايي براي يافتن يک شريک دايمي به حساب آيد. ارزيابي هاي اوليه نيز حاکي از آن است که خيلي ها در مراحل اوليه به قصد دوستيابي به اين کار مبادرت کرده و به تدريج علايق ناشي از احساسات ناپايدار تمايل به تداوم رابطه و در نهايت ازدواج را موجب شده است.

ارزيابي هاي آماري در يکي دو سال گذشته حاکي از آن بود که بي برنامگي در امر ازدواج، جامعه را با وضعيت نگران کننده اي روبرو کرده و چنانچه آمار جوانان در سن ازدواج و نا توان از ازدواج همچنان ادامه يابد در 10 سال آينده بر حسب جمعيت دختر و پسر و برخي متغيرهاي کيفي چون افزايش دختران تحصيلکرده با يک درهم ريختگي و نا همترازي گيج کننده روبرو خواهيم بود.

به گفته يک کارشناس پژوهشگر اجتماعي اگر در وضعيت عادي مبادرت به برنامه ريزي شود در 15 سال آينده تعادل به نحوي به هم ريخته مي شود که در آن زمان ارزش يک مرد تحصيلکرده برابر 15 زن تحصيلکرده خواهد بود، در حال حاضر نيز در برابر 10 مرد تحصيلکرده تنها يک زن تحصيلکرده در برخي پستهاي مديريتي جامعه قرار مي گيرد.

اين ارزيابي بيشتر به اين لحاظ که تغير رويکرد جوانان در شيوه همسرگزيني و روي آوردن آنان به روشهاي مختلف را نشان مي دهد، اهميت دارد به خصوص که متغير هايي چون سن و تحصيلات به اين لحاظ که مستقيما با مقوله انتظارات دو طرف سر و کار دارند در گرايش به شيوه هاي غير متعارف همسر گزيني تاثير بسزا دارد.

امروز همه مي توانند با مراجعه به كافي نت يا كامپيوتر شخصي به راحتي وارد سايتهايي شده و شروع به دوست يابي و چت با افراد ناشناس كنند. بر اين اساس كه ادبيات پرسه زني در وب مي گويد كه مي تواني با هر شخصيتي در شبكه احساس و عاطفه ات را به اشتراك بگذاري.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، اين كه ادبيات اينترنتي كاربران چقدر با ساختار اجتماعي سطح جامعه تطابق دارد، موضوعي بحث برانگيز است. آيا اشتراك سلايق دو پسر و دختر جوان در فضاي "چت روم" مي تواند زمينه مناسبي براي ازدواج اين دو در جامعه باشد؟ معلوم نيست ! در حال حاضر بسياري از جوانان ساعتها يا به طور متناوب روزها و ماهها پاي اين نوع دوستيابيهاي مجازي مي نشينند. طبق آمار اداره كل مطالعات اجتماعي و بررسيهاي اجتماعي ناجا، 63 الي 68 درصد چت رومها در اختيار جوانان قرار دارند؛ خصوصاً جوانان ايراني كه حتي گوي سبقت را از مردم آمريكا و كانادا هم ربوده اند.
البته محتواي 48 درصد اين چت رومها را اطلاعاتي چون عكس در برگرفته و اين درست آن چيزي است كه مي تواند جوان و نوجوان را تحت تأثير قرار دهد.

٭ازدواج اينترنتي
ازدواج در اينترنت اولين بار دركشور فرانسه و حومه هاي شهر پاريس مطرح شد. اين شهر يعني "ايسي لهمو لينو" يكي از شهرهاي اينترنتي و سرآمد شهرهاي فرانسه در حوزه اينترنت و اطلاع رساني مي باشد. تا جايي كه حتي در مهد كودكهاي اين شهر نيز اينترنت مورد استفاده و دستيابي است.
در كشور ما هم موضوع دوست يابي رايانه اي و گاهي ازدواج اينترنتي از حدود 2-3 سال پيش در بين عموم مطرح شده است. تا جايي كه چندين سايت نيز در اين مورد به وجود آمد و اقدام به عضويابي كرد.
اما آنچه مهم است عواقب و مشكلاتي است كه پس از ايجاد چنين سايتهايي در بين جوانان به وجود آمده است.
چنانچه به دادگاههاي خانواده و مراجع قضايي مراجعه كنيم به سادگي با چند زوج روبرو مي شويم كه از طريق اينترنت با يكديگر ازدواج كرده اند و حال براي جدايي به اين مكانها آمده اند.
عبدالرضا مصري، با اشاره به لزوم فرهنگ سازي در مورد ازدواجهاي اينترنتي، در اين زمينه مي گويد: برقراري ارتباط ميان دختر و پسر از طريق اينترنت جرم محسوب نمي شود، چرا كه وقوع جرم مستلزم وجود ادوات و مقدمات جرم است. البته در هيچ قانوني هم ارتباط كلامي بين دختر و پسر هر چند نامحرم باشند، جرم محسوب نمي شود.
اما آنچه مسلم است اين ارتباط باعث بروز شرايط سوء استفاده و استفاده نامطلوب از شرايط موجود مي شود.
مصري معتقد است: در كشورهاي اروپايي ارتباط سالم از طريق اينترنت صورت مي گيرد و طرفين پس از اين كه تصميم به ازدواج گرفتند شرايط خود را صادقانه بيان نموده و با هم ازدواج مي كنند. اما چون در كشور ما اين فرهنگ وجود ندارد، آنچه كه در چت رومها بيان مي شود اكثراً دروغ است يا با ديدگاهي منفي نظاره مي شود. نهايتاً همين دروغها باعث فروپاشي خانواده پس از ازدواج مي گردند، چرا كه طرفين واقعيتهاي فرد مقابل را از نزديك مي بينند

سايت هاي اينترنتي مطمئنا قصد الهي ندارند

جواد آرین منش مي گويد: ازدواج يکي از مهمترين حوادث زندگي انسان تلقي مي شود به طوري که حاصل آن تشکيل کانون خانواده به عنوان مهمترين و پايدارترين نهاد تربيتي در جامعه است.

با اشاره به کارکردهاي متفاوت تربيتي، اجتماعي و فرهنگي خانواده مي گويد: خانواده در اجتماع ايراني جايگاه اساسي دارد و براي تحکيم خانواده ما به هر صورتي بايد تلاش کرد.

به گفته آرین منش همسر گزيني اينترنتي در جامعه ايران يک پديده نوظهور تلقي مي شود و اين پديده در جوامعه غربي سابقه بيشتري دارد. نماينده مشهد در خانه ملت استفاده از رسانه هاي نوين را به تيغ دو لبه تشبيه کرده و تاکيد مي کند: اگر جنبه آگاهي بخشي اين وسيله ناديده گرفته شود و با يک نگاه احساسي و ناآگاهي يک فرد بخواهد همسرش را از طريق اينترنت برگزيند و نقش اينترنت در تشکيل خانواده احساسي باشد و برپايه احساسات، يک خانواده بنا شود، اينترنت را نبايد در انتخاب همسر استفاده کرد اما اگر اينترنت بر آگاهي و آشنايي بيشتر طرفين ازدواج بيافزايد بسيار وسيله پسنديده اي است.

آرين منش مي گويد: چون در فرهنگ ايراني موانع زيادي براي ارتباط طولاني قبل از ازدواج بين خانواده هاي جوانان وجود دارد و جوانان نمي توانند با خصوصيات يکديگر آشنا شوند استفاده از اين ابزار براي آشنايي پيش از ازدواج مطلوب و مفيد خواهد بود البته بايد اطلاعات و خصوصياتي که افراد از همديگر مي دهند خصوصيات واقعي باشد و فقط شرايط مثبت افراد گفته نشود.

وي با تاکيد بر اينکه نبايد يک پديده وارداتي را با همان شرايط که در خارج از ايران وجود دارد، در جامعه ايران برپا کرد، گفت: بايد ارزش هاي اسلامي در همسرگزيني اينترنتي لحاظ شود.

آرين منش چت کردن را وسيله مناسبي براي ازدواج نمي داند، بلکه آن را بيشتر براي سرگرمي مي داند و معتقد است که چت در اين ماجرا نبايد مهم تلقي شود. چرا که بعيد است فردي براي کسب اطلاعات کامل و همسر گزيني واقعي به اينترنت مراجعه کند.

آرين منش در اين خصوص مي گويد: هنوز هم افرادي هستند که با انگيزه هاي شرعي اطلاعات به خانواده دختران و پسران مي دهند اما بعيد به نظر مي رسد که سايت هاي اينترنتي نيز با انگيزه هاي الهي اين کار را انجام دهد. اگر سايت هاي اينترنتي با برنامه ريزي از سوي مسوولان همراه باشد مي تواند نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد.

حرکت با چراغ خاموش...

برخي کارشناسان ازدواج اينترنتي را حرکت با چراغ خاموش و بي سرو صداي زندگي تعبير کرده و ترجيح مي دهند پيش از آنکه در داخل يا خارج از کشور کسي را انتخاب کنند او را در سکوت بشناسند البته شکستن اين سکوت کار را بر جوان سخت مي کند.

ازدواج به عنوان يکي از مهمترين حوادث زندگي انسان تلقي مي شود و حاصل آن تشکيل کانون خانواده به عنوان مهمترين و پايدارترين نهاد تربيتي در جامعه است. از همين رو ازدواج اينترنتي يک راهکار نيست بلکه پوششي موقتي براي سرپوش گذاشتن بر مشکلاتي که بيشتر جوانان در حوزه ازدواج با آن مواجهند. اينکه بخواهيم نگاهي قابل اطمينان به اين مقوله داشته باشيم نمي تواند به عنوان يک راه حل تلقي شود. چرا که فرهنگ سازي ازدواج اينترنتي در جامعه براي شکل گيري يک خانواده سالم نيازي ضروري است.

ايجاد زمينه هاي شناخت و فراهم نمودن امکان مشاوره بعد از آشنايي و ملاقات همچنين تحقيق و بررسي درباره مورد برگزيده شده نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. مساله اي که نه تنها خود جوانان بلکه تمامي مسئولان ذيربط هم براي ساماندهي اين نوع آشنايي و ازدواج، بايد به آن توجه کافي داشته باشند.

فقدان آموزش به عنوان کليدي ترين چالش امروز در بحث ازدواج اين امکان را فراهم ساخته که شيوه هاي همسريابي در کشور تحت تاثير برخي انگيزه هاي انحرافي از ماهيت دوگانه اي برخوردار شود. اثرات انحرافي اين شيوه طبعا پيامدهاي زيانباري را متوجه روح و روان جوانان اين کشور خواهد کرد.

همسريابي اينترنتي با اين که ممکن است مراحل نهادينه شدن در کشور را طي کند اما باز هم با توجه به ماهيت پنهان فضاي مجازي براي فرار انسانها از واقعيت و استفاده از نقاب در مقابل يکديگر؛ يک شيوه انحرافي براي فايق آمدن بر مشکل انتخاب گزينه صحيح است در حالي که اتکا به اين روش متضمن خطراتي است متاسفانه برخي خانواده ها با سکوت زيانبار خود به تداوم و مشروعيت يافتن اين شيوه کمک مي کنند....

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱۴:۳۷ بعد از ظهر  توسط فرشته  | 

تا ثیر ازدواج و همسر گزینی در مردان و پسران جوان

تا ثیر ازدواج  و همسر گزینی در مردان و پسران جوان

 


تأهل، در مورد همه ي ابناي بشر ماهيتي سرشتي دارد و غالب وجود آن عالمگير ميباشد. لذا تفاوت فرهنگها موجب دگرگونيهاي اساسي در قواعد آن نميشود!
مطالبي که در ذيل مي آيد بر اساس تحقيقاتي است که استيون ناک ( Steven I.nox ) استاد جامعه‌شناسي دانشگاه ويرجينيا، پيرامون "علل و پيامدهاي تغييرات در خانواده آمريکايي" انجام داده است.

بر همين اساس بايد در ابتدا ذکر شود که عواملي که در "نفع بيشتر مردان از ازدواج " مطرح ميشود، عواملي جامع و مانع براي جامعه ي ايراني نيست و با توجه به اعتقادات مسلمين در باب ازدواج بايد تاکيد کرد که نفع طرفين از ازدواج خيلي بيشتر از مطالب عنوان شده است....

با توجه به تحقيقات افراد متأهّل عموما افراد سالم تري هستند و عمر طولاني تري دارند و از سلامت عقلاني و نفساني بيشتري برخوردارند، شاد‌ترند و در آمد بيشتري دارند.

هر چند ازدواج تاثيرات مثبتي را در هر دو جنس باعث ميشود اما ذي نفع اصلي آن مردان ميباشند. مردان در تمام اموري که ازدواج در آنها تاثير دارد، منفعت بيشتري بدست مي آورند و انتفاع زنان از ازدواج در صورتي حاصل ميشود که يک رابطه ي زناشويي مطلوب و کانوني گرم و صميمي ايجاد شود. در حاليکه به نظر ميرسد مردان کمتر تحت تاثير کيفيت زندگي مشترک خود قرار ميگيرند و بطور ساده و اوليه به محض تأهل از مزاياي آن بهره مند ميشوند، به عبارت ديگر نفس عمل ازدواج باعث بهبود زندگي مردان ميشود، اما بهبود زندگي زنان تحت تأثير کيفيت زندگي زناشويي خواهد بود.

ازدواج و تشکيل زندگي مشترک در واقع تشکيل يک کانون اجتماعي است. اين بدان معني است که همراه با مفهوم ازدواج يکسري انتظارات وابسته به فرهنگ نيز وجود دارد و بدينگونه مردان با اين اقدام کاري بيش از شروع يک زندگي ساده با يک زن را آغاز ميکنند و در واقع با اين عمل خود را به مجموعه اي از قوانين قرار دادي و انتظارات متصل ميسازند. او در مقام همسر و پدر مورد انتظارات ديگران قرار ميگيرد و از ديدگاه سايرين بايد رفتاري متفاوت از زمان تجرد داشته باشد.
ازدواج بيش از ارتباط بين دو شريک جنسي را پديد مي آورد و ارتباطي است که مفاهيم آن از باورهاي فرهنگي نشات گرفته، با ازدواج زوجين تعهداتي را پذيرا ميشوند از جمله وفا‌داري، غمخواري، تحمل...
زوج‌هايي که براي طولاني مدت تنها رابطه ي همزيستي داشته‌اند از جنبه هاي قابل پيش بيني بسياري از زوج‌هايي که به ازدواج يکديگر در آمده اند متفاوتند. اينگونه زوجها توسط تمايلات جنسي به يکديگر وابسته هستند و روابط اخلاقي ديگر در آن ها بسيار کم است، آزادي بيشتري نسبت به افراد متاهل دارند و قانون تعيين کننده اي براي اينگونه روابط وجود ندارد، شانس بيشتر طلاق و رضايت‌مندي کمتر از روابط جنسي از معايب اين نوع زندگي است و طرفين حداقل تعهد را نسبت به يکديگر دارند.
مفهوم ازدواج در جامعه امريکا بدين معني است:
1- شخص انتخابي آزاد دارد که بر پايه ي عشق است 2- بلوغ و استقلال نياز مسلم اقدام به ازدواج است 3- ازدواج ارتباط بين دو جنس مخالف است 4- در زندگي مشترک مرد تامين کننده اصلي معاش است و او رئيس است 5- وفا‌داري جنسي و تک همسري انتظارات يک ازدواج است 6- ازدواج بطور طبيعي با تولد فرزندان همراه است.
و ماهيت مردانگي در ازدواج هم يعني: مرد پدر فرزنداني است که از همسرش متولد ميشود / تامين معاش زن و فرزندان بر گردن اوست / حافظ و محافظت کننده ي خانواده است.

بر اين اساس اگر مرد از محافظت يا تامين معاش سر باز زند، نه تنها همسري نا‌شايست تلقي ميگردد، بلکه به نوعي کمتر از يک مرد کامل محسوب ميگردد. در يک زندگي مشترک مرد آنگونه رفتار ميکند که به حسب فرهنگ مطابق با هويت مردانگي‌اش باشد. موضوع اصلي در مورد ازدواج در زندگي مردان عبارتست از اينکه ازدواج به دليل آنکه موقعيتي جهت تکامل و حفظ ماهيت مردانگي ميباشد باعث ايجاد تغييراتي در مردان ميگردد.

حقيقت آشکار آنست که غالب مردان و زنان، زندگي مشترک خود را به گونه اي طراحي ميکنند که نسبت به کليات ازدواج اصولي تطابق زيادي داشته باشد. و ازدواج اصولي تنها راهي است که همسران ف مرد، ميتوانند به يک مرد کامل تبديل شوند. هنگاميکه قضيه اساسي مفهوم گرديد، درک علت اثرات مثبت ازدواج در مردان بسيار آسانتر خواهد بود.

هويت مردانگي موقتي است و مي بايست در دوران پس از بلوغ مستمراً و فعالانه حفظ گردد که اين امر بوسيله ي يک ازدواج اصولي امکان پذير ميشود و يک مرد هويت مردانگي خود را طي زندگي مشترک حفظ کرده، توسعه ميدهد و به نحوي آن را ابراز ميکند. نقش تکامل و بلوغي که يک مرد به عنوان همسر ايفا ميکند هسته ي اصلي هويت مردانگي وي قرار ميگيرد و اين موضوع راهنماي اصلي در علت ثمر بخش بودن ازدواج در زندگي مردان است.

مردان متاهل بيش از مردان مجرد در زمينه فعاليتهاي اجتماعي و معقول درگير ميشوند و پاداش چنين فعاليتهايي به صورت شاءن و اعتبار يا ماديات به ايشان برميگردد. مردان متاهل تابعيت خود از روابط غير رسمي يا دوستانه را با شرکت در روابط مبتني بر نقشهاي اصولي جايگزين ميکنند و در واقع به اين طريق اجتماعات خصوصي خود را تغيير ميدهند، آنها در اجتماع بر نقشهايي تاکيد ميکنند که جزئي از کانونهاي اجتماعي هستند مثل نقشهاي مذهبي و اقتصادي.

"Card gillian" نيز در تحقيق خود در مورد مردان متاهل
ميگويد: مردان متاهل در مواد و نوع و سطح، روابط خود را بر اساس ميزان نيل به اهداف تنظيم ميکنند و طبيعتاً موفقيت و شکست آنها تعيين کننده خواهد بود. بر خلاف وابستگي به ديگران، اينگونه موفقيتهاي شخصي خصوصيات مردانگي را تحکيم مي بخشد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱۴:۳۵ بعد از ظهر  توسط فرشته  | 

عمده ترین مشکلات زوجهای جوان بعد از ازدواج

عمده ترین مشکلات زوجهای جوان بعد از ازدواج

ازدواج مرحله ای از تکامل در زندگی میباشد و به نوعی تولدی دیگر و آغازی دیگر به حساب می آید که برای  وارد شدن به این مرحله ما نیز باید آمادگی کافی رو داشته باشیم و حساب شده عمل کنیم دوست داشتن و عشق قبل از ازدواج شاید باعث کم رنگ شدن بعضی مسائل بشود که در دوران بعد از ازدواج بسیار لمس می شود پس بر پایه عشق نمی توان وارد زندگی مشترک شد چرا که شاید عشق لازم باشد اما کافی نیست ساده ترین مسائل در زندگی مشترک اگر نادیده گرفته شود به مشکل بزرگی تبدیل می شود پر واضح است که هیچ زوجی مایل به طلاق و جدایی نیستند اما عدم شناخت صحیح از مسائل بعد از ازدواج و سطحی نگری به زندگی و کوچک شمردن مشکلات باعث شده تا آمار طلاق به خط قرمز برسه پس سطح معیارهای خودمونو باید قبل از ازدواج تقویت کنیم ظاهر بین نباشیم از مشکلات به آسانی عبور نکنیم و هیچی رو برای بعد نگذاریم ما انسان هستیم یکبار آمده ایم یکبار میرویم و در این بین فقط یکبار زندگی خواهیم کرد.

براستی همینکه طرفمون صورت زیبا اندام زیبا تیپ زیبا گویش و بیان زیبا و پولدار دختر زیبا پسر زیبا ، بود باید صیغه عقد را جاری کنیم ؟

یک دانشمند روسی می گوید شناختن انسان امکان ندارد چرا که انسان حدی ندارد .

آشنایی با همکلاسی دوره دانشگاه ، رابطه دوستی ، نامزدی ، عقد و ازدواج این سه چهار مرحله زیاد اتفاق می افته بهتره زود به عقد کردن فکر نکنیم نامزدی در همین حدی که خانواده ها در جریان امور و روابط باشند و البته قرار گیری مرزی بین دو طرف شاید باعث این بشه تا فرصت شناخت بیشتری نسبت به هم داشته باشند تا اینکه اول عقد کنند و سپس بخواهند در دوران عقد همدیگرو بشناسند بعد از عقد رسمی دیگه قانونا زن و شوهر محسوب می شوند و به علت نبود محدودیت  و انجام برخی روابط همچون روابط جنسی در هر سطحی کم کم باعث میشه تا مسائل دیگه به چشم نیاید دنبال فرصت می گردید که با زوجتون تنها باشید یا شما به مهمانی به منزل پدری او میروید و یا اینکه برعکس چند هفته ای یا چند ماهی و یا حتی چند سالی را به همین منوال می گذراند بدون ذره ای شناخت در این حالت چه چیزی برای بعد از ازدواج برای خود گذاشته اید ؟ 

آقایون ازدواج امر ساده ای نیست پذیرفتن مسئولیت در زندگی کاملا با رابطه دوستی یا نامزدی تفاوت دارد جدای از مسائل مادی بهتره بدونید بیش از 80 درصد مردهای ایرانی ابراز احساسات درست و به جا را نمی دانند حتی در انجام رابطه جنسی هم دچار مشکل هستند یه سری به دادگاه خانوداده بزنید . بهتره تمامی کارهای عقب افتاده را قبل از ازدواج به پایان برسانید مطمئن باشید اگر تا سن 30 سالگی برنامه ریزی صحیح برای زندگی خود نداشته باشید هرگز نمی توانید بعد از این سن خودتونو جمع و جور کنید بهترین موقع برای اقدام به هر کاری در سنین بین 20 تا 30 میباشد چرا ؟ چون اول اینکه اکثرا تا سن 24 یا 25 سالگی مجرد هستند پس چون مسئولیت ندارند با خیالی آسوده می توانند فعالیت کنند دوم اینکه همه ما انرژی که در سنین جوانی داریم هرگز در سنین بالاتر نخواهیم داشت سوم اینکه مشکلات ما کمتره با توجه به شرایط اقتصادی جامعه دیگه دوره ای نیست که فقط درس بخوانید در کنار درس حتما باید فعالیت اقتصادی انجام شود . در روابط دوستی که با جنس مخالف دارید زود به فکر ازدواج فرو نروید از جوانی خود استفاده کنید . ازدواج اسارت نیست اما بعد از ازدواج محدودیتهایی نیز برای هر دو طرف بوجود می آید .

خانمها اگر الان وقتونو با دوستان خود سپری میکنید پول تو جیبیتون خرج لباس و کیف و کفش می کنید اشکالی نداره دوران جوانی اقتضای چنین رفتارهایی رو میکنه که به روز باشه خوش لباس و خوش اندام و زیبا رو اما در زندگی مشترک به علت مسئولیت شاید باید انتظارات خودمونو نسبت به دوران مجردی کمتر کنیم نمی گم لباس بد بپوشید آرایش نکنید با دوستان نرید بیرون مهمانی نروید همه این کارها را بکنید اما تا جایی که لطمه ای به مسئولیت شما وارد نشود. 

به دیگران اجازه دخالت در زندگی شخصی را ندهید

خیلی از خانواده ها بواسطه دوست داشتن و اینکه می خواهند مثلا به فرزند خود کمک کنند تا یه گره ای از مشکلاتشون و باز کنند متاسفانه با دخالتهای بی جا باعث کور شدن اون گره می شوند زوجهای جوان خیلی راحت با نهایت احترام می توانند خود مانع دخالتهای دیگران در زندگی زناشویی خود شوند اولین رکنی که باید به خاطر داشت هماهنگی دو زوج و اعمال رفتارهای متقابل البته مشورت کردن با بزرگان خیلی خوبه اما سعی کنید همیشه تصمیم نهایی رو خودتون بگیرید .

واژه نا مفهوم و اشتباه زن ذلیلی

آقایون به خاطر داشته باشند زندگی مشترک یعنی 50 به 50 به همان مقدار که حرف و تصمیمات شما اهمیت داره متقابلا باید به تصمیم های همسرتون احترام بگذارید به جای گوش دادن به حرفهای دوستان و آشنایان بهتره به حرفهای همسرتان تجربه کنید چون دوست شما هر چقدرم که صمیم باشه بیشتر از همسر شما نمی تواند برای شما دل بسوزونه و این اصلا زن ذلیلی نیست ایم یعنی زندگی مشترک مطمئن باشید زنها رفتار شما را با سود محاسبه می کنند و به شما بر می گردانند پس به نوعی هرگلی زدید به سر خودتون زدید.

مسئولیت و تقسیم کار

هر کسی مسئولیتی داره اما دلیل بر این نیست که الزاما تمام کارهای منزل با زن خونست این حرفها امروزه جایی نداره اطلاع رسانی باعث شده تا خانمها حقوق خودشونو بشناسند بهتره کارها نوبتی تقسیم بشوند تا بلکه زودتر به نتیجه برسید خانمها به خاطر داشته باشند مسئولیت آقایان تا حدود زیادی نسبت به شما بیشتر است محیطی را برای شوهر خود در خانه فراهم کنید تا شوهر شما پس از انجام مسئولیت خود در خارج از خانه با شوق و شور برای رسیدن به خانه و قرار گرفتن کنار شما و حفرزندان لحظه شماری کند کار سختی نیست آقایان هر مشکلی بیرون از خانه هست پشت درخانه بگذارند و بعد کلید را به در بیاندازند همه کار می کنند همه باید کار کنند پس شاهکار نکردید زمانی که نزدیک ورود شما به منزل می شود مطمئن باشید همه اعضای خانواده حتی بریا لحظاتی کوتاه هم که شده به شما فکر می کنند پس اخلاق خوب شما باعث این میشه که اون لحظه کوچک به لحظه بزرک تبدیل بشود بهتره هر چند وقت یکبار نمی گم هر روز یه هدیه در حد توان مادی خود برای غافلگیر کدرن و تشکر از زحمات همسر خود تهیه کنید نیازی نیست حتما یک سرویس برلیان برای او بخرید حتی یک شاخه گل می تونه کارساز باشه . همینطور اگر داری فرزند کوچک هستید بهتره هیمن روش رو بریا او هم اعمال کنید  خانمها قدرشناسی متقابل است حتی با یک بوسه کوچک و گفتن واژه جادویی دوست داشتن واقعا خستگی رو از تن شوهرتون بیرون می کنید .

بهتره از این چند هزار بار بکار بردن واژه دوست داشتن قبل از ازدواج یه چندتایی هم برای بعد از ازدواج ذخیره کنید چون دوست داشتن شما بعد از ازدواج به اثبات میرسه نه قبل از ازدواج ، واقعیت همینه عشق و دوست داشتن واقعی حسی میباشد که بعد از ازدواج لمس بشه .

مشکلات زنان در شروع زندگی

یکی از عمده ترین مشکلات خانمها در شروع زندگی تنهایی و دلتنگی میباشد آقایان چند روزابتدای زندگی مشترک رو بیتشر باید در کنار همسرشون باشند آنها را بیرون ببرید بگردید سینما پارک خرید اگر آنها تمایل دارند حتی در هفته چند بار به خانه پدری بروند بهتره این اجازه رو بدهید به هر حال چند سال با خانواده بودن رو نمی توان یک شبه فراموش کرد .

           نکته بعدی ،  خوب بعضی خانمها به علت کم لطفی خانواده و کوتاهی خودشون در دوران مجردی شاید در پخت و پز و برخی کارهای خانه مشکل داشته باشند اگر امدید خانه غذای حاضری بود یا اینکه بوی سوختنی اومد یا ظرفی شکسته بود سخت نگیرید و برخوردی درست داشته باشید اینها مشکلات رفع شدنی هستند.

          از دیگر مشکلات خانمها عدم شناخت مردان نسبت به جنس و حالات زنان است خوب تغییر رفتار زنان در دوره ماهانه زنانه،   عادت ماهانه ( Period) را نباید فراموش کرد اگر نمی دانید پس بدانید که امکان دارد حالات اخلاقی زنان تا 180 درجه در ابتدا و انتهای این دوره تغییر کند خوب یکی از وجوح مشترک در این دوره میان زنان اینه که معمولا بیشتر تحریک می شوند و نیاز جنسی رو احساس می کنند ، بی حوصله می شوند و بی حال در این دوره بهتره به اونا زیاد گیر های بی خودی ندهید شاید وضعیت جسمانی و روحی آنها طوری باشد که مثلا نتواند با شما به بیرون بیایند و از اینکه وضعیت خودشونو بگویند خجالت بکشند پس شما بهتره درکشون کنید و اصرار نکنید معمولا در دورانی که خون یا خونابه از آنها خارج می شود با کمبود فشار خون روبرو هستند و از این بابت بی حال می شوند .

امکان دارد دچار دلدرد شوند پس اگر در خوردن شما یا ناهار شما را همراهی نمی کنند به آنها گیر ندهید اگر این مسائل رو رعایت کنید مطمئن باشید شما بیشتر برد کرده اید.

نقش تفریح و گردش در زندگی

کم رنگ نیست وا قعا تاثیر گذاره خیلی از زوجهای جوان بعد از ماه عسل دیگه فرصت مسافرت رفتن نداشته اند حتی حسرت یه پارک رفتن ساده به دلشون می مونه خوب بیشتر کم لطفی از آقایونه درسته شاید به خاطر شغلشون فرصت نکنند یا وقتی به خانه می آیند آنقدر خسته هستند که رمقی برای گردش ندارند و  در مورد مسافرت شاید بودجه ای برای مسافرت ندارند اما آقایون بهتره بدانند مسئولیت پذیری شامل همه اعمال زندگی مشترک می شود نه تنها سیر کردن شکم و تهیه پوشاک پس حتما پس اندازی هم از نظر مادی هم از نظر زمانی برای تفریح ومسافرت باید کنار گذاشته باشند

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱۴:۱۴ بعد از ظهر  توسط فرشته  | 

تصویری از یک زن آزاد وخوشحال وبدون تبعیض

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

چه سنی برای ازدواج مناسب ترین سن می باشد؟

کلا احتیاج به شریک در زندگی ، پذیرفتن مسئولیت یک یا چند نفر در غالب خانواده ،عضق ورزیدن به همسر و فرزند و تامین سایر نیازهای اعضای خانواده شاید در بیان ساده باشد اما در عمل سخت خیلی از پسرها را می شناسم که علی رغم بالا بودن سطح مالی پس از چند سال یا حتی چند ماه زندگی به شکست برخوردند به نظر من برای ازدواج سنی نمی شود در نظر گرفت چرا که ازدواج یک مرحله از زندگی است و برای وارد شدن به این مرحله آماده شدن و رشد کردن عقل و جسم والبته بوجود آوردن شرایط مناسب بسیار بسیار اهمیت دارد حالا یک نفر این شرایط را در سن ۲۰ سالگی در خود می بیند و یک نفر در سنین بالا تر یا حتی پایین تر از کجا بفهمیم از نظر فکری و عقلی به رشدی رسیدیم که ازدواج کنیم ؟ من از حرفهای پیچیده دیگران استفاده نمی کنم برای شناختن رشد عقلی خود یک پیشنهاد دارم در نظر بگیرید شما الان در هر سنی که هستید ۱۸ سال ۲۰ ساله ۲۵ ساله ۳۰ ساله یا بیشتر یا کتر دختر یا پسر و یا زن و مرد فرق نمی کند در سن کنونی تصور می کنید خیلی از مسائل زندگی را می دانید و تصور می کنید بهترین تصمیم ها را میگیرید و البته معیاری هم که برای ازدواج دارید فکر می کنید بهترین الگو می باشد اما فقط کافیست یک سال بزرگتر شوید می بینید که چقدر تفاوت کرده اید شاید الگوهای شما برای ازدواج تغییر کرده و یا به آن اضافه شده همین الان یک موضوعی که سال پیش برایتون پیش اومده را تصور کنید شاید امسال عملکرد سال پیش خود را در قبلا حل آن مشکل رد می کنید حالا اگر شما با معیار امسال خود تصمیم به ازدواج بگیرید و فردی را با همین معیار انتخاب کنید و سال آینده یا شاید دو یا سه سال بعد که معیار شما تغییر می کند می بینید که فردی که انتخاب کردید نمی تواند پاسخگوی معیارهای شما باشد در این زمان شاید نه راه پس باشد و نه راه پیش راه چاره چیست مطمئن باشید در طول زندگی در دوران جوانی به سنی خواهید رسید که حتی بعد از گذشت ۲ یا سه سال در می یابید که به یک شناخت کلی رسیده اید و معیارهای شما تغییر آنچنانی نمی کند طرز فکر شما در طول این چند سال تغییر آنچنانی نکرده این زمان دقیقا سن ازدواج شماست که البته باز هم عرض می کنم شاید شما در سن ۲۲ سالگی به این مرحله برسید شاید ۲۸ سالگی و شاید در سنین دیگر خودم را مثال میزنم الان ۲۷ ساله هستم و با دانستم خیلی از مسائل که شاید دیگران نمی دانند اما هنوز معیار هایم با سال قبل تفاوت دارد پس صبر می کنم ازدواج در سنین پایین را نقض نمی کنم به هیچ وجه اما بخاطر داشته باشید دنیای جوانی دنیای شور و تجربه آموختن است پس بهتره با دستی پر زندگی را شروع کرد اصلا مسئله مادیات نشاندهنده زندگی بهتر نیست دوستان من مطمئن باشید زندگی مشترک از درون یک چیز است و بز برون چیز دیگر خیلی از مسائلی که در دوران قبل از ازدواج برای شما اهمیت ندارد دقیقا ساید مهمترین مسئله در دوران زندگی مشترک شما باشد و یا بالعکس پس با دید باز تصمیم گیری کنید بهتر است اول عاقل باشید و انتخاب کنید و بعد از انتخاب عاشق باشید و خوب زندگی کنید با آرزوی موفقیت برای تمامی شما دوستان خوبم زندگی سرتاسر عشق و خوبی و زیبایی را برای شما آرزومندم

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱۲:۵۷ بعد از ظهر  توسط فرشته  | 

عدم شناخت زوجین اصلی ترین عامل طلاق /ازدواج ها تجاری شده است


کارشناس امور خانواده گفت: طلاق ریشه‌های زیادی داشته که علت اصلی آن را میتوان عدم شناخت زوج ها از ازدواج معرفی کرد.

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: سه عامل اقتصاد، عدم آگاهی و شناخت کم ریشه‌های اصلی طلاق در جامعه ما را تشکیل می‌دهد که باید در این زمینه رفع این مشکلات مطالعات وسیعی صورت بگیرد.

وی افزود: امروزه با گسترش زندگی شهری و وسایل ارتباط جمعی جدید مانند اینترنت، اس ام اس، بلوتوث و غیره باعث شده که دختران و پسران به شکل دیگری با یکدیگر ارتباط برقرار که این خود باعث به وجود آمدن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی فراوانی شده است.

کارشناس امور اجتماعی ادامه داد: عدم استفاده از تجربه خانواده ها توسط جوانان در انتخاب همسر آینده، در اکثر موارد به جای اینکه ازدواج بر عقل و درایت و تجربه باشد بر احساس مبتنی است.

حسن زدا ابراز کرد: بنای نهادن ازدواج بر پایه احساس شکنندگی آنرا در پی خواهد داشت، جوانانی که می خواهنند با هم ازدواج کنند باید در چند جنبه از جمله سطح طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات، میزان درآمد، پست و رتبه کاری، بهره مندی از وسایل رفاهی و از همه مهمتر داشتن شرایط فرهنگی و مذهبی شرایط یکسانی داشته باشند.

استاد دانشگاه نداشتن عوامل ذکر شده را آغاز مناسبی برای یک طلاق زود هنگام خواند و گفت: خانواده ها می توانند با ایجاد روابط دوستانه با فرزندانشان کمک کنند آنها با عشق و علاقه والدین را به عنوان بهترین  دلسوز ترین افراد برای مشاوره انتخاب کنند.

وی شرط موفقیت والدین در این زمینه را درک نیاز ها و شرایط امروز جوانان و دادن پاسخ مناسب به آین مطالبات اعلام کرد.
برخی ازدواج را تجارت می بینند.

وی اذعان داشت: نگاه منفعت طلبانه و تجاری به ازدواج نادیده گرفتن نیازهای روحی و روانی، مشکلات، دغدغه ها و شرایط جوانان موجبات طلاق را فراهم می کند.

مهریه های سنگین موجبات خانواده های تازه تشکیل شده است

حسن زدا اضافه کرد: مهریه های سنگین، تشریفات ازدواج و مبالغ بالای آن برای قوام ازدواج، موجبات فروپاشی خانواده های تازه تشکیل شده را فراهم و چنین ازدواجی مانند کسی خواهد بود که در اثر ترس از مرگ خودکشی کند.

کارشناس مسائل خانواده با بیان اینکه آلوده کردن امر ازدواج به مسائل مادی، تجملات، چشم و هم چشمی، رو کم کنی و غیره و سرانجام خوبی نخواهد اشت گفت: برای ایجاد ازدواج سالم و خانواده ای پایدار می توان از فرهنگ عمومی جامعه و رسانه های ارتباط جمعی به نحو موثری استفاده کرد.

وی اضافه کرد: دولت با فراهم کردن امکانات ازداج جوانان مانند فراهم کردن مسکن استیجاری، وام ازدواج و غیره می تواند شرایط ازدواج را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مسئولیت مستقیم ازدواج به زوجین باز می گردد خاطر نشان ساخت: عرف جامعه موجود مبنی بر اینکه حتما پسر برای خواستگاری باید پیش قدم باشد مشکلی است که می توان نسبت به درست کردن آن در جامعه اسلامی که منعی برای این مورد وجود ندارد اقدام کرد.

حسن زدا تصریح کرد: برای تغییر این عرف نخبگان علوم اجتماعی، رسانه ها و محصولات فرهنگی می توانند شکل صحیح کار را به مردم نشان  و به بهترین شکل ممکن نسبت به تغییر آن اقدام کرد.

استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: در برخی مواقع دیده می شود خانواده ها بدون تحقیقات خواستگار را به دلایل بی اهمیتی مانند داشتن موی بلند رد می کنند.

حسن زدا با اشاره به تحقیقات انجام گرفته در خصوص استفاده از رسانه هایی مانند تلویزیون گفت: رسانه های ارتباط جمعی در زندگی مردم نفوذ و نقش پر رنگی پیدا کرده اند به نحوی که قادر به تغییر و یا اصلاح فرهنگ شده اند.

رسانه های خارجی عامل نابودی فرهنگ جوامع مختلف است

وی رسانه های خارجی را جزء رسانه هایی مخرب که موجبات نابودی فرهنگ جوامع را فراهم می آورند معرفی و افزود: صدا و سیما مانند دانشگاهی است که در منازل می تواند مطالب اجتماعی، علمی، مذهبی و فرهنگی را به مردم آموزش دهد.

حسن زدا بیشترین تاثیر رسانه هایی مانند تلویزیون را بر خانم های خانه دار دانست و افزود: به هر میزان که آگاهی بانوان جامعه از مسائل افزایش یابد موجبات بیشتر رشد جامعه را فراهم خواهند کرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱۲:۹ بعد از ظهر  توسط فرشته  |